Kullananlar Çok Memnun Kaldılar!  Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE KONUSU

1.TARAFLAR
ŞİRKET: Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, KOÇ İkiz Kuleleri, no:2 D/34 Çankaya/Ankara adresinde bulunan AG SOFTWARE kısaca “diKARTE” olarak anılacaktır.

ÜYE: https://www.dikarte.com/ adresindeki internet sitesi (“diKARTE web sitesi”)’ne üye olan internet kullanıcısı ÜYE olarak anılacaktır.

2.KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu diKARTE’nin sahip olduğu https://www.dikarte.com/ adresindeki diKARTE Web Sitesi genel kullanım şartlarının, kurallarının ve Tarafların yasal sorumlulukların belirlenmesidir.

3.TANIMLAR:

SATICI: Platform üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satışa sunan ya da satan tüzel kişiyi ifade eder.

ALICI: Platform üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satın alan ya da satın alma amacıyla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

HİZMET SAĞLAYICI: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder. 

ARACI HİZMET SAĞLAYICI: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI: Üyeler’in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, diKARTE tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere diKARTE’nin kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve https://www.dikarte.com/ platformu üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

ÜYE HESAP SAYFASI: Üye’nin Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

HİZMETLER: Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla diKARTE tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

ÜYE: https://www.dikarte.com/ sayfasında yer alan üyelik sözleşmesi, gizlilik bildirimlerini kabul ederek “Üye” sıfatını kazanan gerçek kişileri ifade eder.

KULLANICI/ZİYARETÇİ: https://www.dikarte.com/ sayfasını, siteye üye olmaksızın ziyaret eden kişileri ifade eder.

 

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, diKARTE’de bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Bu şekilde Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve diKARTE’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.

Üye, kampanya, promosyon, indirim, teklif vb. konularda bilgilendirme amacı ile kendisine internet, telefon, SMS, mektup, e-mail ve benzeri kanallardan erişilmesine ve ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul eder. Üye, diKARTE tarafından kendisine erişilmesini ve ticari elektronik ileti gönderilmesini istemiyorsa bunu diKARTE e-mail adresine mail atarak iletmelidir. Mailin diKARTE’ye ulaşmasını müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde Üyeye elektronik ileti gönderimi durdurulur.

Üye, diKARTE üzerinden görüntülediği kampanya ve/veya reklamlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, diKARTE’de yer alanlar da dahil olmak üzere gerekli tüm yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak diKARTE’nin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Üye, diKARTE üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, diKARTE’de belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye’nin diKARTE dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

DiKARTE, yürürlükteki KVKK ve sair mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, kimlik, iletişim, IP adresi, Site içerisindeki hareketleri tipindeki kişisel verilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir. Kişisel verilerin DiKARTE, tarafından kişisel verilerinizin işlenme halleri, hukuki sebepleri ve aktarımına ilişkin bilgiler “Kişisel Verilerin Korunması Genel Aydınlatma Metninde” bulunmaktadır. 

diKARTE’ye üyelik sırasında Üye’lerden alınan kişisel veriler, Üyeler arasında sahtecilik, dolandırıcılık, diKARTE’nin kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üyelere iletebilecektir.

Üye’nin Üye hesap sayfası’na erişmek ve diKARTE üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, diKARTE’yi aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

diKARTE’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

diKARTE’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanılmak suretiyle sahte Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

Yorum ve puanlama sistemlerinin; diKARTE’deki yorumları diKARTE dışında yayınlamak gibi diKARTE’nin amaçları dışında kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

Virüs veya diKARTE’ye, diKARTE’nin veri tabanına, diKARTE üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir zararlı yazılım yayılması;

diKARTE tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, diKARTE’nin önceden yazılı iznini alınmaksızın, üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemlerin kullanılması ve bu şekilde diKARTE’de yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;

Üye, diKARTE’de yaptığı işlemleri diKARTE’ye maddi ve teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, kullanımının diKARTE’ye zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Üye hesap sayfasına robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

diKARTE’nin veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; diKARTE’nin ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

DiKARTE, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla diKARTE’de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

6.MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın, pandemi veya diğer bir doğal felaket veya DiKARTE’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) DiKARTE’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, DiKARTE, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

7.GENEL HÜKÜMLER

7.1.  Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda DiKARTE’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile DiKARTE’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
7.2. DiKARTE, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
7.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
7.4. Üye, DiKARTE’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
7.5. Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

8.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üye, diKARTE Web Sitesinin tasarımı, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesine ait tüm unsurların diKARTE’ye ait ve/veya diKARTE tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanıldığını kabul eder ve hiçbir koşul ve şartta diKARTE’ye ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini diKARTE’nin yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamaz. Üye, diKARTE’ye ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.

 

Aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı diKARTE’nin karşı karşıya kaldığı tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

 

9.SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya DiKARTE, tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. DiKARTE, Üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

10.İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Ankara Tüketici Hakem Heyetleri ve Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

11.ŞİRKET BİLGİLERİ

Ek bilgi almak için diKARTE’ye  https://www.dikarte.com/ e-mail adresi üzerinden istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. 
Adres: Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, KOÇ İkiz Kuleleri, no:2 D/34 Çankaya/Ankara
Müşteri Hizmetleri: info@dikarte.com

12.YÜRÜRLÜLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
12 (on iki) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibarıyla yürürlüğe girmiştir.